Copyright 2018 - Custom text here

Tüm Sayılar

HAK, HUKUK, ADALET
M.Hanifi Macit | Adalet Kavramı ve Hakkaniyet Olarak Adalet Fikri
Songül Demir | Doğal Hakların Anlamı ve Gerekliliği Üzerine
Dursun Ayan | Gündelik Dilde Hak-Hukuk
Bengül Güngörmez | Hukuk ve Ahlâk: Modern “İçkin Hukuk” Anlayışı ve Kritiği
Hüseyin Bal | Anthony H. Birch’in Siyasal Teorisinde Azınlık Hakları
Aslı Çavuşoğlu | Jeremy Bentham’ın Felsefesinde Ceza Anlayışı

HUKUK VE SİYASET
Fatih Ertugay | Türklerde Hukukun Amacı 
Murat Kazancı | Modern Türkiye’de Siyasetin Rousseaual Kökeni/Bunalımı
Hatice Sezer | Hak ve Adalet Bağlamında Meşruiyetin Varoluşsal Temelleri
Bahattin Cizreli | Kinik İslamcılığın Eleştirisi

BİLİM, ALGI, MEDYA ve HUKUK
Armağan Öztürk | Liyakat Ahlakı, Bilim ve Kapitalizm 
Emel Güler Yılmaz | Siyasal İletişimde Sorumluluğu Olmayan Güç: Spin Doctor
Yalçın Yılmaz | Küresel Adalet İçin Sosyal Hareket: Indymedia 
Osman Sümer-Emel Güler Yılmaz | Ulusal İtibar Yönetiminde Kamu Diplomasisi 

ANAYASA HUKUKU
Bilal Sambur | Özgürlükçü Anayasa ve Türkiye’nin Geleceği
Rıdvan Değirmenci | Siyasette Adaletin Tesisinde Anayasa Mahkemesinin Rolü ve Sınırları

İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK HAKKI
Hafize Er | Kennedy: Ich Bin Ein Berliner
Salih Akkanat | İnsan ve Yurttaş Hakları Paradoksu ve Siyasal Öznelliği Yeniden Düşünmek
Ziynet Bahadır | Ötenazi Bir İnsan Hakkı mıdır?

DİN VE HUKUK
İhsan Çapcıoğlu | Günümüz Adalet Paradigmaları ile Din Anlayışları Arasındaki İlişki Üzerine

Dursun Ayan | Sosyolojinin Mürüvveti (editöryal)

TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİ
Kurtuluş Kayalı | Türkiye’de Sosyal Bilim Metinlerinde Yaklaşımlar Zaman İçinde Değişse de Zihniyet Pek Değişmiyor
Adem Sağır | Bir Gelecek Ütopyası: Türk Sosyolojisini Metodolojik Temellerinden Sorgulamak Mümkün Müdür?
Mustafa Aksoy | Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Yöntemini Aramak

NEDEN SOSYOLOJİ
Kerim Edinsel | Sosyoloji ve Sosyolojiyle Bilmek
Ahmet Ayhan Koyuncu | Sosyoloji-İktidar Bağlamında Sosyolojinin Dünü Bugünü Yarını
Alper Gürkan | Toplumsal Değişme, Medya, İktidar İlişkileri Üzerinden Sosyal Medya Çağında Sosyolojiye Bakış
Bengül Güngörmez | İçkin ve Aşkın “Arasında” Modern Politika
Armağan Öztürk | Schumpeter, Sartori ve Dahl Özelinde Demokratik Elit Teorileri Perspektifi Üzerine Düşünceler
Belgin Büyükbuğa | Karl Popper’da Totaliter Düşüncenin Kökenleri
Mehmet Cem Şahin | Ziya Gökalp’in Fıkıh Teorisi Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme
Bilal Sambur | Yeni Dünyanın Eskimeyen Değerleri: Çoğulculuk ve Tolerans
Yavuz Yıldırım | Karşı-Küreselleşme Hareketlerinin Zemini Olarak Dünya Sosyal Forumu: 10. Yılında Bir Değerlendirme

SOSYOLOJİ/LER
Hasan Coşkun | Neden Din Sosyolojisi
Şevket Ercan Kızılay | Çokluğun Bilimi Olarak Halk Sosyolojisi Yapmak

KİMLİK VE SOSYOLOJİ
Mevlüt Uyanık | İnsan Hakları Danışma Kurulu Raporu, Cumhuriyetin Türk Kimliği ve Türkiyelilik Tartışmaları
Senem Kurt Topuz | Tanımların Ötesindeki Gerçek: “İster Çingene İster Roman Olsun”
Orçun İmga | Almanya’da Din Hürriyetinin Hukukî Temelleri

SOSYOLOJİNİN KIYISINDA
Dursun Ayan | Puşkin'in Düelloda Öldürülmesi Bir Töre Cinayeti midir?
İrfan Hıdıroğlu | Bir Melodram Türü Örneği Olarak “Buruk Acı” Filminin İncelenmesi 
Ziynet Bahadır | Toplumsal Hareketlilik Açısından Köy Enstitüleri
Füsun Kökalan Çımrın | Sosyolojinin Kıyısında: Madencilik ve Maden Politikaları
Sadık Müfit Bilge | Bir Toplumsal Sınıf İmtiyazı Olarak Osmanlı Devleti’nde Vergi Muafiyeti
Karl Polanyi | Faşizmin Doğası
Leyla Aksu Kılıç - Zekerya Batur | Türk Toplum ve Kültür Düşünüşünde Bir Döngü: Saçaklı Nasreddin Hoca

Dursun Ayan / Epistemik Zenginliğe Doğru Tarih Bilgisi (Editöryal)

SAVAŞLAR VE DİPLOMASİ
Hasan Yavuz / 16. Yüzyılda Türk-Fransız İlişkileri: Savaş ve Siyaset, Sanat ve Ticaret

Ahmet Akter / Ermeni Göçü Bağlamında Osmanlı Devleti ve ABD Arasındaki Tabiiyet Sorunları
Figen Atabey / Türk Donanması’nın Rus Limanlarını Bombardımanı ve Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Harbi’ne Girişi 
Hasan Babacan - Servet Avşar / Birinci Dünya Harbinde Osmanlı-Bulgar İttifakı ve Talât Paşa
Danuta Chmielowska / Türkiye’deki Polonya Kolonisi Başkanı ve Mücadele Adamı Olarak Jan Lepkowski

SİYASET, TOPLUM, KÜLTÜR
Mustafa Gündüz / Yeni Osmanlıların Türk Eğitim Tarihine ‘Eğitim Görüşleri’ Yönüyle Katkı ve Etkileri (1860-1875)
Lütfi Bergen / Osmanlı’da Zihniyet Değişiminin Sonuçları
Pınar Kaya Özçelik / Osmanlı İmparatorluğu’nda “Demokratik Açılım”
Dursun Ayan / Osmanlı Döneminde Bir Macar Ozan: Bálint Balassi
Edit Tasnádi / Macarların Gözüyle Osmanlı Yemek Kültürü
Latife Aktan / Osmanlı Dönemi Çini Sanatında Dört Çiçek Üslubu

MATBUAT-KİTÂBİYYAT
Ahmet Özcan / Osmanlı Matbuatı ve Tarih Yazıcılığı Üzerine Bazı Tespitler
Mustafa Oral –Servet Avşar / “Çerkesistan Tarih-i Umûmiyesinin Sûret-i Tanzîmine Dair” Bir Layiha (1883)
Murat Sarıcık / Hırzu’l- Mülûk’ün, Tasliye Emri Açısından Seyyidlerin Değeri ve Sevilmeleri Konusuna Yaklaşımı
Celal Nuri [İleri] / Kanunnâme-İ Mehmedî ve Verâset-İ Saltanat Meselesi
Istvan Fodor / Dr. Géza Fehér (1917-2005)

Ekrem Özdemir / Tarihler Adını Andığı An (editöryal)

SULTAN ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE FİKRÎ ZEMİN
Bedri Gencer / Son Osmanlı Düşüncesinde Hâkimiyet ve Hürriyet
Mustafa Gündüz / II. Abdülhamid’in Sadrazamı ve Eğitim Danışmanı [Küçük] Said Paşa’nın Eğitime Yönelik Görüş ve Uygulamaları

İlhami Güler / Abdülhamid’den Cumhuriyet’e “Ben ve Öteki” Algısı
İhsan Çapcıoğlu / Değişen Toplumda Değişen Statü: Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet Döneminde Kadının Toplumsal Statüsü

TARİH AYNASINDA II. ABDÜLHAMİD
Muhiddin Bağçeci / Abdülhamid’e Atılan İftiralar
Ahmet Özcan / Tarihin Gündeminden Düşmeyen Sultan; II. Abdülhamid
İsmail Çolak / Abdülhamid Üzerinden Türkiye’yi Okumak
Latif Salihoğlu / Hafif İstibdadın Şefkatli Hükümdarı: Sultan II. Abdülhamid
Adem Çevik / 31 Mart Olayı Öncesi ve Sonrasında II. Abdülhamid Yanılgısı ve Nedenleri
Tamer Tuganoğlu / Abdülhamid’i Neden Severiz?
Yahya Düzenli / Te’lif Hakkı Necip Fazıl’a Ait “Ulu Hakan” ve Üstad’ın Tarih İdraki

DÖNEMİN POLİTİKALARI VE CUMHURİYET’E ETKİLERİ
Nobuo Misawa / Abdülhamid Dönemi İçin Kritik Bir Teferruat: Japon Kaynakları Işığında Ertuğrul Faciası
Lütfü Şehsuvaroğlu / 31 Mart Vakası ve Arkasındaki ‘Ergenekon’
İsmail Şahin / Abdülhamid Döneminde Kıbrıs
Mustafa Hacıömeroğlu / Abdülhamid Dönemi Sağlık Politikaları
Berna Türkdoğan / Chester Projesi Çerçevesinde Türk-Amerikan İlişkileri Üzerine Notlar
İsmail Akbal / Osmanlı Devleti’nden Milli Mücadele’ye Stratejik İstihbarat Örgütleri: Teşkilât-I Mahsusa ve Karakol Teşkilatı
 
 

Mehmet Niyazi  Yavuz   
Yeniden 'Türk Siyaseti'ni Düşünmek (Editöryal)
Ali Murat  Yel   
Türk Toplumuna Dışarıdan Bakabilmek: Şerif Mardin Oryantalizmi
Ejder  Okumuş   
Türk Siyasetinde Din İstismarı Tartışmaları
Mehmet  Akıncı   
Türk Muhafazakâr Düşüncesinin Canlılık ve Donukluk Kaynağı Olarak Resmi İdeoloji İle İlişkisi
Betül  Karagöz   
Devrimci Cumhuriyet’in Muhafazakâr Yeni Adam’ı: İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
Kerim  Edinsel   
İnsan, Toplum; İnsan Merkezli Öğrenme ve Eğitim 
İhsan  Çapcıoğlu   
Din-Siyaset İlişkisi Bağlamında Türkiye'de Din Öğretimi
İlyas  Söğütlü   
Erken Cumhuriyet Döneminde Milliyetçi Eğitim ve Modernleşme
Cengiz  Sunay   
Muhsin Batur’un Anılarında 27 Mayıs, 12 Mart ve Sonrası
Mustafa  Macit   
Seçim Afişleri, Toplum ve Toplumsal Değişim: 1950–1980 (Çok Partili Demokratik Hayata Geçişten Sokak Çatışmalarına Giden Yol)
Fahri  Yetim   
Şablonu Yeniden Düşünmek: 1950’lerin Demokratik Ortamına Farklı Bir Açıdan Bakış
Mehmet Niyazi  Yavuz   
Köroğlu ile Robin Hood: Apolitik Kahramanların Politik Akla Tahvili
Muhammed İkbal  Ceylan   
Değerler ve Avrupa Kimliği
Hüseyin  Kalaycı   
Quebec’teki Egemenlik Referandumları